Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Nina


Odborné výkony farmaceuta - správy z ÚPLS SR

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Napísali o nás » Odborné výkony farmaceuta - správy z ÚPLS SR

Lekárnik, Ročník XXIII., číslo 08, august 2018, str. 12

Lekárnik správy z ÚPLS SR

Odborné výkony farmaceuta

Odpovedá:
PharmDr. Beata Valocká
Únia poskytovateľov lekárenskej starostlivosti SR

Asociácia dodávateľov liekov a ÚPLS SR podali v rámci pripomienkového konania Nariadenia vlády č. 776/2004 Z. z., ktorým sa vydáva Katalóg zdravotných výkonov, pripomienky vo veci zaradenia odborných výkonov farmaceuta do katalógu. Aký priebeh malo rozporové konanie na MZ SR?
- Za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR sa dňa 2. 7. 2018 rokovania na MZ SR zúčastnila na základe poverenia PharmDr. Beata Valocká. V rámci neho bola dohodnutá vzájomná spolupráca s riaditeľkou Odboru kategorizácie zdravotných výkonov MUDr. Evou Vivodovou.

Aký charakter má táto spolupráca?
- Dňa 24. 7. 2018 sa uskutočnilo rokovanie, ktorého sa zúčastnila riad. Odboru kategorizácie zdravotných výkonov MUDr. Eva Vivodová, RNDr. J. Slaný, CSc., MUDr. M. Kleinmannová a za ÚPLS SR PharmDr. Lucia Vašíková a PharmDr. Beata Valocká. Únia spracovala rozsiahlu správu o stave slovenského verejného lekárenstva, ktorý vopred odoslala MUDr. Vivodovej. Materiál obsahuje prehľad nárastu počtu verejných lekární v SR, porovnanie podmienok pre založenie novej lekárne v krajinách EÚ, súhrn negatívnych vplyvov na poskytovanie lekárenskej starostlivosti – dlhodobý pokles cien liekov hradených z verejných zdrojov, mesačné kategorizácie liekov bez kompenzácie, zisková marža lekárne do 5 %. V prezentácii je zahrnutý aj prehľad odborných výkonov, ktoré sú hradené v iných európskych krajinách a tabuľka s „cenou za výdaj“ v jednotlivých krajinách EÚ. V rámci stretnutia sme apelovali na to, že zvýšené prevádzkové náklady nemajú finančnú náhradu a zlá fi nančná kondícia lekární sa prehlbuje.

Akú odozvu mala predložená analýza?
- P. riaditeľka MUDr. Vivodová spracovala prezentáciu, v ktorej je návrh výkonov lekárenstva v Zozname zdravotných výkonov pre klasifi kačný systém diagnosticko – terapeutických skupín. Predstavuje súhrn výkonov farmaceuta, ktoré podali v rámci MPK SLeK, ADL, ÚPLS SR a AZZZ SR. Keďže Slovenská farmaceutická spoločnosť navrhla do ZZV výkony, ktoré máme hodnotené v taxa laborum, navrhli sme galenické výkony vypustiť z predmetného zoznamu, keďže ich úhrada je súčasťou cenového opatrenia. Zároveň sa domnievame, že ZZV nie je v zmysle legislatívy len pre ambulantnú sféru, ale pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Má teda verejná lekáreň nárok na úhradu odborných výkonov?
- Jednoznačne áno, veď lekáreň je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Na stretnutí sme upozornili, že verejná lekáreň patrí do primárnej starostlivosti, ale na rozdiel od napr. všeobecných lekárov, ktorí majú okrem fi xného príjmu – kapitácie aj úhradu špecifi ckých výkonov, lekáreň má len jediný príjem maržu. Zároveň sme poukázali na to, že marža vypočítaná z cien liekov referencovaných z národných mien nedokáže pokryť prevádzkové náklady v krajine s euro menou. Podstatnou činnosťou lekárnika je dispenzácia počas výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, preto je našou snahou legislatívne zadefi novať úhradu tohto výkonu. Táto činnosť je špecifi kovaná aj vo Vyhláške MZ SR o požiadavkách na správnu lekárenskú prax. RNDr. Jozef Slaný, CSc. uviedol, že počul o návrhoch, aby mali lekárnici hradené len výkony a nie marže. Od týchto návrhov sme sa dištancovali, keďže s podobným modelom nie sú skúsenosti v rámci Európy a neexistujú analýzy pre súčasný lekárenský trh. Uviedli sme, že vo väčšine európskych štátov je príjem lekárne zložený z marže, platby za výdaj, platby od pacientov a platby za dohodnuté iné výkony (tab. 1).

Ako pokračuje vaše rokovanie s MZ SR?
- P. riaditeľka MUDr. Vivodová nám zaslala koncepciu návrhu výkonov, aby sme odstránili duplicity a spracovali charakteristiky jednotlivých navrhovaných výkonov. Dňa 31. 7. 20018 sa uskutočnilo ďalšie rokovanie v tejto veci so zástupcami SLeK, ADL a predsedom Odbornej pracovnej skupiny MZ SR pre výkony farmácie a lekárenstva Doc. PharmDr. J. Sýkorom, CSc. Za komoru sa zúčastnil p. prezident a JUDr. Davidek, za ADL RNDr. JUDr. Hana Vrabcová a PharmDr. Beata Valocká. P. riaditeľka navrhla podobne spracovať výkony, ktoré podali SLeK a ADL a zaslať ich na MZ SR a predsedovi pracovnej skupiny. Predseda pracovnej skupiny navrhol v auguste stretnutie jej členov. P. riaditeľka Vivodová informovala, že v rámci legislatívneho procesu Z. č. 153/2013 Z. z. bude do zákonov zapracovaný aj výkon dispenzácie. OKZV zvolá na september pracovné rokovanie zástupcov farmácie a lekárenstva so zástupcami zdravotných poisťovní a prerokuje návrhy zdravotných výkonov. Podľa výsledkov z pracovného rokovania budú navrhované zdravotné výkony predložené Komisii pre zdravotné výkony.

zverejnené: 04.09.2018 | počet zobrazení: 10660

počet prístupov od 29.08.2013: 200131
počet prístupov dnes: 50