Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Nina


Prezídium Slovenskej lekárnickej komory

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Napísali o nás » Prezídium Slovenskej lekárnickej komory

Informácia z májového rokovania prezídia Slovenskej lekárnickej komory

Lekárnické listy, 6, SLEK informuje, 30.06.2016

Májové rokovanie Prezídia slovenskej lekárnickej komory sa konalo dňa 21. 5. 2016 v Jasnej. rokovanie prezídia komory otvoril 2. viceprezident komory PharmDr. Norbert chano, ktorý ospravedlnil dočasnú neprítomnosť prezidenta komory na rokovaní z dôvodu jeho aktívnej účasti na práve prebiehajúcom podujatí Vii. liptovsko-oravské lekárnické dni a následne privítal prítomných členov prezídia komory.

V úvode rokovania si členovia prezídia komory minútou ticha pripomenuli pamiatku zosnulého PharmDr. J. Blahovca. Po schválení programu rokovania a kontrole plnenia uložených úloh prezídium vyhovelo 14 žiadostiam na vydanie licencie na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní farmaceut, 3 žiadostiam o dočasné pozastavenie licencie, 15 žiadostiam o zrušenie licencie, 9 žiadostiam o zápis do registra zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie farmaceut, 4 žiadostiam o dočasné pozastavenie registrácie, 23 žiadostiam o zrušenie registrácie, 7 žiadostiam o obnovenie registrácie, 18 žiadostiam o zápis do zoznamu členov a 8 žiadostiam o vyčiarknutie zo zoznamu členov Slovenskej lekárnickej komory.

Riaditeľka sekretariátu komory Ing. Podhorcová, MPH informovala o činnosti sekretariátu a jeho detašovaných pracovísk za obdobie od predchádzajúceho rokovania prezídia komory. Prezídium bolo informované o zmenách, ktoré sa dotknutú denných činností sekretariátu komory a jeho detašovaných pracovísk v spojení so zákonom požadovanými zmenami vo veciach vedenia registratúry komory aktuálne zapracovávanými do registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu komory.

Po prednesení detailných informácií o aktuálnom stave prác na projekte OSVETOVÉ KAMPANE SLEK 2016 informoval Mgr. Turiak o pracovnom stretnutí, na ktorom bolo podpísané Memorandum o spolupráci týkajúce sa vytvorenia a správy systému kontroly a overovania pravosti humánnych liekov v Slovenskej republike uzatváranom medzi nasledovnými stranami: Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu, GENAS – Asociácia generických výrobcov, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok a Slovenská lekárnická komora.

Členovia prezídia komory diskutovali o informácii Union ZP, a.s. v súvislosti s dlžníkmi poistného na verejné zdravotné poistenie s tým, že poisťovňa bude požiadaná o vyjadrenie, či bude uhrádzaná vykázaná lekárenská starostlivosť v prípade, ak ide o poistenca zaradeného do zoznamu dlžníkov. Žiadosť adresovaná Union ZP, a.s., ako aj obdržaná odpoveď zo ZP bude zverejnená na stránke komory.

Mgr. Turiak informoval o pracovnom stretnutí na MZ SR za účasti štátnych tajomníkov, predmetom ktorého boli aj otázky: riešenia nedostupnosti liekov, pričom na MZ SR bol odovzdaný aj písomný legislatívny návrh komory na elimináciu dôvodov spôsobujúcich nedostupnosť liekov, cenotvorby liekov, v rámci ktorej komora otvorila otázku odmeňovania lekárenských výkonov, * vlastníctva lekární, v rámci ktorej komora deklarovala požiadavku ovládania lekární farmaceutmi.

V rámci podpory aktivít sústavného vzdelávania farmaceutov prezídium komory schválilo žiadosť MLeK Bánovce nad Bebravou o poskytnutie podpory vzdelávacej aktivity „Vývoj a kontrola lieku – vývoj liečiv a ich anatomická kontrola, nové trendy v analýze liečiv, projekcia liečiv" vo výške 10 EUR/člen komory a žiadosť RLeK Trenčín o poskytnutie podpory vzdelávacej aktivity „14. dni mladých lekárnikov" vo výške 15 EUR/člen komory.

Vo veci žiadosti osponzorský príspevok na vydanie vysokoškolskej učebnice „Toxikológia pre farmaceutov" vydavateľstvu Herba, spol. s r. o. prezídium komory prejavilo záujem na poskytnutí finančného príspevku za podmienky poskytnutia zľavy z ceny publikácie pre členov komory, ako aj za podmienky výhodnejšej ceny v prípade záujmu komory o zakúpenie publikácie pre členov komory komorou samotnou.

Šéfredaktor Lekárnických listov, Mgr. Krajčovič, informoval o aktuálnych otázkach súvisiacich s vydávaním časopisu. Priblížil návrh tematického zamerania najbližšieho vydania a informoval o aktuálnom objeme inzercie a o spôsobe jej zabezpečovania. Prítomní členovia prezídia komory sa oboznámili s prezentáciou spoločnosti GAMO a.s. vo veci predstavenia možnosti úpravy existujúceho informačného systému komory, ako aj možnosti vytvorenia nového informačného systému komory.

Z dôvodu, že aktuálne zvolané rokovanie Rady SLeK nebolo uznášaniaschopné, prezídium komory zvolalo rokovanie rady komory na 25. 6. 2016 s miestom rokovania v Bojniciach.

Predsedajúci rokovania poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní prezídia komory a rokovanie ukončil.

zverejnené: 22.07.2016 | počet zobrazení: 26583

počet prístupov od 29.08.2013: 200129
počet prístupov dnes: 48