Spoločné vyhlásenie v súvislosti s COVID-19

« Späť
Slovenská verzia » Médiá » Tlačové správy » Spoločné vyhlásenie v súvislosti s COVID-19

Opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok liekov a zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva v súvislosti s pandémiou COVID-19

Spoločné vyhlásenie
Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP)
Asociácie pre generické a biosimilárne lieky (GENAS)
Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL)
Slovenskej lekárnickej komory (SLeK)
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

Na prevzatie: (formát PDF, veľkosť 270,5 kB)

Vnímame súčasnú situáciu so šíriacou sa nákazou COVID-19 s vysokou vážnosťou najmä z dôvodu potreby zvýšenia pozornosti na ochranu zdravia obyvateľstva.

Naším prvoradým záujmom je v tejto vážnej situácii zabezpečiť lieky pre pacientov na Slovensku, a preto ponúkame veľmi účinnú spoluprácu Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, aby sme spoločným úsilím vytvorili rámec pre urýchlené zabezpečenie dostatočného množstva liekov, zdravotníckeho materiálu a pomôcok pre pacientov v Slovenskej republike.

Považujeme za nevyhnutné spolupracovať na všetkých úsekoch zdravotného sektora vrátane pomoci lekárnikom, ktorí sú najviac vystavení kontaktu s pacientmi. Väčšina lekárni v dnešnej dobe nedisponuje oddeleným priestorom predeleným sklenenou stenou, ktorým by chránili svoje zdravie.

Moderné lekárne majú vystavený tovar, akými sú výživové doplnky, čaje a iný zdravotnícky materiál v otvorenom priestore, v ktorom pacienti prichádzajú do priameho kontaktu dotykom.

Preto by sme radi napomohli v informačnej kampani pod názvom „Chráňte seba aj nás, spoločne to zvládneme“ za účelom účinnej ochrany pred šírením nákazy COVID-19 lekárňam ako aj lekárom prvého kontaktu, ktorí spolu s pacientami sú najviac exponovanými skupinami.

Vzniknutá situácia neobišla zásah do voľného pohybu osôb, dodávok tovaru ako aj základných služieb v Európe vrátane SR. Implementácia európskych nariadení smerujúca ku kontrole osôb a tovaru by mala byť založená na princípe solidarity medzi jednotlivými členskými štátmi.

Za účelom vyhnutia sa výpadkom tovaru vrátane dodávok liekov ako aj eliminovať vznik sociálnych a ekonomických ťažkostí spojených s obmedzeniami v súčasnej situácii boja proti šíreniu nákazy COVID-19, je nevyhnutné zabezpečiť funkčnosť systému v každej krajine EÚ, v našom prípade je kľúčová úloha napomôcť zvládnuť vzniknutú situáciu v SR.

Podporujeme návrh Európskej komisie prijať opatrenia na zabezpečenie plynulého a voľného pohybu tovaru v rámci EÚ vrátane dodávok liekov a tým aj dostupnosti liekov v lekárňach.

Považujeme za nevyhnutné zabezpečiť:

 1. Dostupnosť liekov: transport a dopravný sektor je základná súčasť udržania ekonomickej kontinuity. Koordinované kroky sú nepostrádateľné. Emergentný transport liekov a zdravotníckeho materiálu by mal byť prioritný v rámci tranzitnej dopravy (tzv. zelené pruhy – green lanes navrhnuté Európskou komisiou pre označené vozidlá), keďže väčšina výrobných miest výrobcov liekov, ktorí dovážajú lieky do SR, sa nachádza mimo územia SR.

  Dostupnosť liekov / dovoz: viaceré členské spoločnosti nás upozorňujú, že centrálne sklady liekov, ktoré sú určené aj pre občanov Slovenskej republiky, majú v susediacich krajinách, najmä v Českej republike a Maďarsku. Môže tak nastať problém v dodávkach liekov na Slovensko. Dôvodom nie je len uzavretie hraníc, ale aj prísne opatrenia v daných krajinách. Tie, v snahe zabezpečiť lieky pre svojich občanov, rokujú s distribútormi liekov, aby všetky lieky tam uskladnené ostali na území daných krajín. Keďže je našim bezprostredným záujmom zabezpečiť dostupnosť liekov pre slovenských pacientov, iniciovali sme stretnutie s distribútormi liekov na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (23.03.2020) popoludní a zúčastnení sa zhodli na zabezpečení bezproblémového prejazdu hranicami. Za rovnako dôležité považujeme striktnú kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení regulujúcich podmienky vývozu liekov z územia SR.

  Dodávky liekov v tejto situácii nie sú o statických zásobách v jednotlivých krajinách. Kľúčom k dostupnosti liekov je udržiavať výrobu na maximálnej možnej úrovni a dopravovať liečivá a lieky tam, kde sú potrebné. Na základe informácie z Medicines for Europe, 400 výrobných miest v rámci Európy v súčasnosti vyrába bez obmedzení objednané lieky, vrátane liekov pre chronicky chorých pacientov.

 2. Kontrolné mechanizmy by nemali podhodnocovať kontinuitu v ekonomických činnostiach a mali by zachovať kontinuitu dodávok liekov a zdravotníckeho materiálu.
 3. Schvaľovanie liečby na výnimku: keďže zdravotné poisťovne pracujú v obmedzenom režime a sú jediné, ktoré môžu schváliť liečbu na výnimku, obávame sa o dopady na životy pacientov. Môže zároveň nastať aj prípad, kedy lekár, ktorý je jediný oprávnený žiadať o liečbu na výnimku, ochorie alebo bude v karanténe. Pacientovi, pre ktorého je takáto liečba jedinou možnou alternatívou, nemusí byť v dôsledku vzniknutej situácie liečba podaná včas, čo môže viesť k závažným následkom. Navrhujeme preto spoločné rokovanie, na ktorom by sa stanovili mimoriadne opatrenia na riešenie tejto situácie.
 4. Podávanie liečby pacientom v indikačných / aplikačných centrách: narážame na problémy spojené s podávaním (najmä biologickej) liečby chronicky chorým pacientom. Keďže aplikačné centrá pracujú v obmedzenom režime, viacerí pacienti majú problém dostať sa k liečbe, ktorú im môžu podať iba v týchto stanovených centrách. Keďže prísne opatrenia súvisiace s pandémiou budú v platnosti zrejme dlhšie ako mesiac, hrozí týmto pacientom prerušenie liečby a vážne zdravotné následky. Ide napríklad o pacientov s Crohnovou chorobou, kde hrozí perforácia čriev, ale aj iných pacientov nastavených na biologickej liečbe onkologických, reumatických, dermatologických, oftalmologických či gastroenterolo­gických ochorení. Navrhujeme vypracovať harmonogram pre zabezpečenie liečby týmto pacientom.
 5. Zabezpečenie ochranných pomôcok pre farmaceutov verejných lekární.
 6. Zabezpečenie funkčnej komunikácie s Ministerstvom zdravotníctva: keďže procesy žiadostí o kategorizáciu liekov stále prebiehajú, máme za to, že zákon umožňuje v otvorených konaniach aj hlasovania per rollam bez nutnosti fyzického stretnutia členov Kategorizačnej komisie. V prípade otvorenia nových žiadostí však zákon vo viacerých prípadoch neumožňuje komunikovať s Ministerstvom zdravotníctva elektronicky. Vnímame preto ako dôležité, nastaviť si spoločnú komunikáciu s Ministerstvom zdravotníctva tak, aby boli všetky procesy zabezpečené počas trvania tejto krízovej situácie.
 7. Počas mimoriadnej situácie súvisiace s COVID-19 požadujeme uplatňovanie §138 ods. 43 zákona č. 362/2011 Z. z o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v prípade informačného systému na mimoriadne objednávanie liekov pre držiteľov registrácie liekov, distribútorov a lekárnikov.

  Výrobcovia liekov, distribútori a lekárnici vynakladajú maximálne úsilie na udržanie kontinuity dodávania liekov do SR za účelom zabezpečenia dostupnosti liekov pre chronicky chorých pacientov ako aj pacientov s akútnym ochorením. Výpadky liekov pre chronicky chorých by mohli spôsobiť dekompenzácie ochorení pacientov a s tým spojené ďalšie obsadzovanie nemocničných lôžok pacientmi, ktorých treba udržiavať na liečbe.

  V tejto situácii musíme riadiť a plánovať prudké nárasty dopytu liekov na úrovni EÚ ako aj na vnútroštátnej úrovni. V tomto zmysle je nevyhnutná spolupráca v rámci členských štátov EÚ a paralelný dialóg medzi krajinami.

zverejnené: 03.04.2020 | počet zobrazení: 431

počet prístupov od 29.08.2013: 196215
počet prístupov dnes: 66