ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Bohuslav


Schválenie zákona o radiačnej ochrane

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » Schválenie zákona o radiačnej ochrane

Dňa 13. 3. 2018 (t.j. minulý týždeň) bol v NR SR schválený zákon o radiačnej ochrane, ktorého súčasťou je aj nepriama novelizácia zákona o úhradách.
Z tejto najnovšej novelizácie vyplýva, že zdravotná poisťovňa môže v období od 1. apríla do 31. decembra 2018 v prípadoch hodných osobitného zreteľa uhradiť liek podľa § 88 ods. 7 zákona o úhradách nad rámec limitov ustanovených v § 88 ods. 12 zákona o úhradách. Táto novela zákona nadobudne účinnosť 1. apríla 2018.
Z uvedeného vyplýva, že do konca roka 2018 je stále možné zo strany zdravotných poisťovní schváliť osobitnú úhradu v plnej výške, je to však podmienené dôvodmi hodnými osobitného zreteľa. V každom prípade je však takáto plná úhrada plne v kompetencii zdravotnej poisťovne.

Zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou schváleného zákona sú články:

Čl. XIII

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 120 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: „Na účely kontroly a zefektívnenia zdravotnej starostlivosti je zdravotná poisťovňa oprávnená spracúvať údaje z preskripčného záznamu, ak ide o humánny liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu, ktorá nie je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia."

Čl. XIV

Zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 460/2012 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 306/2016 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 sa mení takto:

  1. V § 7a odsek 5 znie:

    „(5) Informácie o zľave z maximálnej ceny lieku vo verejnej lekárni, ktorú držiteľ registrácie poskytne zdravotnej poisťovni vo forme lieku alebo vo forme peňažného plnenia a informácie o cene lieku po zľave sa nesprístupňujú a nezverejňujú; ministerstvo tieto informácie sprístupní iba členom poradných orgánov podľa § 91 ods. 1."

  2. Za § 98b sa vkladá nový § 98c, ktorý vrátane nadpisu znie:

    § 98c

    Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2018

    Zdravotná poisťovňa môže v období od 1. apríla 2018 do 31. decembra 2018 v prípadoch hodných osobitného zreteľa uhradiť liek, zdravotnícku pomôcku alebo dietetickú potravinu podľa § 88 ods. 7 nad rámec limitov ustanovených v § 88 ods. 12."

Čl. XV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2018 okrem čl. I § 127 ods. 2 a 3, § 129, § 131 a 133 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024.

 

prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky

« Späť
zverejnené: 21.03.2018 | počet zobrazení: 105453

počet prístupov od 29.08.2013: 993553
počet prístupov dnes: 949