ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Dušan


Zmeny v novele zákona o liekoch od 1.1.2020

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Aktuality » Zmeny v novele zákona o liekoch od 1.1.2020

Prinášame Vám informáciu o zmenách v novele zákone o liekoch, ktoré vstupujú do platnosti od 1.1.2020.

 • Jedna osoba môže vykonávať činnosť odborného zástupcu len na jednom mieste výkonu činnosti, len ak ide o poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo v pobočke verejnej lekárne.
 • Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu je povinný dodávať všetky humánne lieky vrátane kategorizovaných aj policajnému zboru a iným orgánom štátnej správy, ktoré majú v správe zásoby humánnych liekov na účely civilnej ochrany a kontroly katastrof; veľkodistribútor pred takýmto dodaním overuje pravosť dodaných liekov a deaktivuje špecifický identifikátor.
 • Pri predaji liekov medzi lekárňami sa trojmesačná lehota uskutočnenia takého predaja od prijatia lieku predávajúcou lekárňou nahrádza maximálnym množstvom päť balení humánneho lieku s rovnakým kódom lieku prideleným štátnym ústavom za mesiac.
 • Predaj kategorizovaného lieku a lieku s úradne určenou cenou z lekárne veľkodistribú­torovi, predaj lekárni na území iného členského štátu a predaj lekárni v Slovenskej republike v počte väčšom ako päť balení za mesiac sa nepovažuje za lekárenskú starostlivosť.
 • Lekárenská pohotovostná služba nie je viazaná na spádové územia a pevné body ambulantnej pohotovostnej služby, taktiež nie je stanovený čas jej vykonávania. Miesto výkonu a rozsah poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby bude predmetom dohody medzi samosprávnymi krajmi a Slovenskou lekárnickou komorou, v prípade, že k takejto dohode nedôjde, pohotovostnú službu nariadi samosprávny kraj.
 • Zavádza sa povinnosť poskytovateľa lekárenskej starostlivosti:
  • na požiadanie sprístupniť orgánom štátnej správy na úseku humánnej farmácie kusovú evidenciu kategorizovaných liekov a liekov zaradených v zozname liekov s úradne určenou cenou a to vrátane dokladov o nadobudnutí týchto liekov a dokladov o ich výdaji a dodaní,
  • predkladať Ministerstvu zdravotníctva na požiadanie v lehote určenej ministerstvom, ale nie kratšej ako päť pracovných dní, spôsobom umožňujúcim automatizované spracovanie záznamy o príjme, dodávke, spätnom predaji, vrátení kategorizovaných liekov,
  • vykonávať individuálnu prípravu liekov,
  • uchovávať kategorizované lieky a lieky zaradené v zozname liekov s úradne určenou cenou v priestoroch lekárne.
 • Poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti sa zakazuje uzatvorenie zmluvy o uložení vecí, predmetom ktorej je uloženie kategorizovaného lieku alebo humánneho lieku zaradeného v zozname liekov s úradne určenou cenou.
 • Súčasťou sortimentu nemocničnej lekárne (oddelenie výdaja liekov verejnosti) sa stáva aj doplnkový sortiment a iný sortiment rovnako ako v prípade verejnej lekárne.
 • Pri dodaní potraviny poskytovateľovi lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, nemocničnej lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok sa neuplatňujú ustanovenia zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami.
 • Pri uvedení na trh humánneho lieku s údajmi na vonkajšom obale v inom ako štátnom jazyku (lieky, ktorých spotreba je nižšia ako tisíc balení ročne) má držiteľ registrácie povinnosť priložiť ku každému baleniu informáciu pre používateľa v slovenskom jazyku.
 • Zavádza sa kompetencia kontrolných orgánov vstupovať nie iba na pozemky do zariadení a objektov, v ktorých sa zaobchádza s liekmi a zdravotníckymi pomôckami, ale rovnako aj na miesta, kde existuje dôvodné podozrenie, že sa v nich zaobchádza s liekmi, liečivami a zdravotníckymi pomôckami.
 • Z Prílohy č. 1 sa vypúšťajú liečivá Everolimus, Cyklosporín a Takrolimus. Lieky s obsahom týchto liečiv sa už nebudú predpisovať názvom liečiva, ale názvom lieku.
« Späť
zverejnené: 14.11.2019 | počet zobrazení: 99305

počet prístupov od 29.08.2013: 950333
počet prístupov dnes: 695