ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Etický kódex

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX FARMACEUTICKÉHO PRIEMYSLU NA SLOVENSKU

Preambula

 1. Cieľom tohto Etického kódexu (ďalej len Kódex) Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len ADL) je odhodlanie zabezpečiť všeobecné prijatie a dodržiavanie vysokých štandardov pri marketingu humánnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis.
 2. Tento Kódex upravuje reklamu humánnych liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis, voči príslušníkom odbornej zdravotníckej verejnosti, ako aj reklamné aktivity voči príslušníkom odbornej zdravotníckej verejnosti a komunikáciu s nimi, ako aj vzájomné vzťahy medzi príslušníkmi odbornej zdravotníckej verejnosti a farmaceutickými spoločnosťami. Tento Kódex upravuje aj vzájomné vzťahy medzi členmi a organizáciami pacientov a osobami s rozhodovacou právomocou.
 3. Účelom tohto Kódexu nie je kontrolovať ani upravovať poskytovanie nereklamných medicínskych, vedeckých a vecných informácií, ani kontrolovať alebo upravovať aktivity voči širokej verejnosti, ktoré sa týkajú výlučne liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.
 4. Tento Kódex sa nevzťahuje na nasledovné:
  • označovanie liekov a príbalové letáky;
  • korešpondenciu prípadne doplnenú o priložený materiál nereklamného charakteru, potrebnú na zodpovedanie konkrétnej otázky o konkrétnom lieku;
  • vecné, informatívne oznámenia a referenčné materiály týkajúce sa, napríklad, zmeny balenia, upozornenia na nežiaduce účinky, avšak za predpokladu, že neobsahujú žiadne vyhlásenia o liekoch;
  • vecné, informatívne oznámenia a referenčné materiály týkajúce sa, napríklad, zmeny balenia, upozornenia na nežiaduce účinky, avšak za predpokladu, že neobsahujú žiadne vyhlásenia o liekoch;
  • aktivity týkajúce výlučne liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis;
  • nereklamné všeobecné informácie o spoločnostiach (ako napríklad informácie určené investorom alebo súčasným/poten­ciálnym zamestnancom), vrátane finančných údajov, opisov výskumných a vývojových programov a diskusia o vývoji právnych predpisov majúcich vplyv na spoločnosť a jej lieky.
 5. Prijatie a dodržiavanie Kódexu je podmienkou členstva v ADL pričom člen sa musí podriadiť tak slovu ako i duchu tohto Kódexu. Členovia ADL musia zabezpečiť, aby všetci zamestnanci a/alebo zástupcovia konajúci v ich mene, vrátane všetkých ich pobočiek a dcérskych spoločností, boli plne oboznámení s ustanoveniami tohto Kódexu a tento Kódex v celom rozsahu dodržiavali.
 6. Členovia ADL sú zodpovední za plnenie povinností uložených týmto Kódexom, a to aj v prípadoch, kedy poveria tretie osoby (napríklad lekárskych zástupcov, predajcov, konzultantov, spoločnosti vykonávajúce prieskum trhu, reklamné agentúry), aby navrhli, realizovali alebo sa zapojili do aktivít upravených týmto Kódexom v ich mene. Členovia sú navyše povinní vždy podniknúť potrebné kroky k tomu, aby zabezpečili, že akákoľvek tretia osoba, ktorú poverili navrhnutím, realizáciou alebo zapojením sa do činností upravených týmto Kódexom, ktorá však nekoná v mene člena ADL (napríklad spoločné podniky, licencované osoby) dodržiavali ustanovenia tohto Kódexu.
 7. Farmaceutické spoločnosti, ktoré nie sú členom ADL môžu prijať a dodržiavať tento Kódex.
 8. Dohľad nad dodržiavaním tohto Kódexu vykonáva Prezídium ADL. Prezídium ADL môže priebežne vydávať výklady, ktorých cieľom je interpretovať určité časti Kódexu. Sťažnosti v prípade podozrenia z porušenia Kódexu by sa mali oznamovať Prezídiu ADL prostredníctvom kancelárie ADL.
 9. Základným riadiacim princípom Kódexu je to, že kedykoľvek sa s ohľadom na liek urobí reklamné tvrdenie*, jeho súčasťou musí byť informácia o lieku* v slovenskom jazyku.
 10. Dodržiavanie tohto Kódexu nijakým spôsobom neovplyvňuje povinnosti členov dodržiavať slovenské právne predpisy a iné kódexy.
 11. ADL s ohľadom na platnú legislatívu musí napomáhať, aby jej jednotliví členovia mali vedomosť o tomto Kódexe a aby sa o jeho obsahu vzdelávali, vrátane poskytovania poradenstva svojim členom za účelom predchádzania porušovania ustanovení tohto Kódexu.
 12. Reklama a vzájomné pôsobenie, ktoré sa uskutočňujú v rámci Európy musia byť v súlade s platnými právnymi predpismi a národným kódexom členskej asociácie platným v štáte, v ktorom došlo k reklame alebo k vzájomnému pôsobeniu.

 

Dokumenty na stiahnutie

Online test

Pre úspešné odoslanie formulára je potrebné vyplniť polia označené hviezdičkou (*).

1. Ktoré tvrdenie je správne? *
2. Ktoré tvrdenie je správne? *
3. Ktoré tvrdenie je správne? *
4. Ktoré tvrdenie je správne? *
5. Ktoré tvrdenie je správne? *
6. Ktoré tvrdenie je správne? *
7. Ktoré tvrdenie je správne? *
8. Ktoré tvrdenie je správne? *
9. Ktoré tvrdenie je správne? *
10. Ktoré tvrdenie je správne? *
11. Ktoré tvrdenie je správne? *
12. Ktoré tvrdenie je správne? *
13. Ktoré tvrdenie je správne? *
14. Ktoré tvrdenie je správne? *
15. Ktoré tvrdenie je správne? *
16. Ktoré tvrdenie je správne? *
17. Ktoré tvrdenie je správne? *
18. Ktoré tvrdenie je správne? *
19. Ktoré tvrdenie je správne? *
20. Ktoré tvrdenie je správne? *
21. Ktoré tvrdenie je správne? *
22. Ktoré tvrdenie je správne? *
23. Ktoré tvrdenie je správne? *
24. Ktoré tvrdenie je správne? *
25. Ktoré tvrdenie je správne? *
26. Ktoré tvrdenie je správne? *
27. Ktoré tvrdenie je správne? *
28. Ktoré tvrdenie je správne? *
29. Ktoré tvrdenie je správne? *
30. Ktoré tvrdenie je správne? *
31. Ktoré tvrdenie je správne? *
32. Ktoré tvrdenie je správne? *
33. Ktoré tvrdenie je správne? *
« Späť
zverejnené: 02.09.2013 | počet zobrazení: 212504

počet prístupov od 29.08.2013: 993543
počet prístupov dnes: 939