ADL.sk

Formujeme zdravotníctvo…
Hlavné menu:
Kalendár
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

meniny má Bohuslav


Stanovy

« Späť
Úvod » Slovenská verzia » O nás » Stanovy

Stanovy
Asociácie dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok

Nové znenie účinné odo dňa 18. mája 2016

Na sneme delegátov zo dňa 17.02.2016 bolo schválené nové znenie Stanov ADL a následne doplnené a odsúhlasené členmi ADL, ktoré predkladá prezident ADL:

Článok 1

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „ADL") je záujmovým združením právnických osôb zriadená podľa § 20f a nasledujúcich § Občianskeho zákonníka.

Článok 2

Tieto stanovy upravujú organizačnú štruktúru ADL, jej orgánov a pôsobnosti jej orgánov, ako aj práva a povinnosti členov ADL.

Článok 3
Názov združenia

V slovenčine: Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok
V angličtine: Association of drugs and health devices suppliers
Skrátený názov: ADL

Článok 4
Sídlo združenia

Sídlo ADL je Metodova 204/7, 821 08 Bratislava, Slovenská republika.

Článok 5
Predmet činnosti

ADL zabezpečuje svoju činnosť nasledovne:

 1. Organizuje spoluprácu pri výkone činnosti členov ADL v poskytovaní zdravotníckych služieb v oblasti liekov a zdravotníckych pomôcok a laboratórnej medicíny.
 2. Vytvára podmienky na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov ADL.
 3. Zastupuje, chráni a presadzuje oprávnené záujmy členov ADL.
 4. Vyjadruje sa k návrhom právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na činnosť členov ADL, spolupracuje s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy pri tvorbe nových právnych predpisov v súvislosti s činnosťou členov.
 5. Spolupracuje pri reklamno-propagačnej činnosti ADL a jej členov a vytvára technicko-organizačné podmienky pri jej zabezpečení.
 6. Prenajíma reklamné plochy pri odborných aktivitách ADL a sprostredkúva prenájom reklamných plôch členov ADL.
 7. Poskytuje informačné, konzultačné a poradenské služby pre členov ADL.
 8. Vytvára možnosti na spoločné rokovania a koordinuje vzájomnú komunikáciu členov ADL s orgánmi SR.
 9. Spolupracuje pri vydávaní odborných periodických i neperiodických publikácií v oblasti liekov a zdravotníctva.
 10. Vytvára možnosti na spoluprácu a spolupracuje s tlačovými, rozhlasovými a obrazovými médiami.
 11. Spolupracuje s odborníkmi pri odborných reláciách v rozhlase a televízií.

Článok 6
Členovia

ADL tvoria:

 1. Farmaceutické spoločnosti, výrobcovia liekov, dodávatelia liekov a zdravotníckych pomôcok a poskytovatelia lekárenskej starostlivosti v Slovenskej republike.
 2. ADL sa člení na sekcie podľa predmetu činnosti.

Článok 7
Vznik členstva

 1. Členstvo v ADL je dobrovoľné a delí sa na riadne a pridružené.
 2. Členstvo v ADL vzniká dňom zápisu do zoznamu členov ADL na základe podanej prihlášky písomnou formou, rozhodnutím prezídia o prijatí za člena a uhradením stanoveného členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
 3. Zoznam členov ADL vedie kancelária ADL, pričom každý riadny člen je zároveň členom príslušnej vytvorenej sekcie podľa jeho predmetu podnikania.
 4. Pridruženým členom môžu byť právnické osoby, ktorých predmetom podnikania nie je farmaceutická a marketingová činnosť v oblasti trhu s liekmi. Pridružený člen má právo zúčastňovať sa na činnosti ADL bez hlasovacích práv.
 5. Každý člen je povinný uviesť aktuálnu mailovú adresu, ktorá je komunikačným a doručovacím kanálom pre činnosti ADL podľa stanov.

Článok 8
Zánik členstva

 1. Členstva v ADL sa možno vzdať písomným podaním adresovaným ADL. Členstvo zaniká dňom uvedeným v písomnom podaní, ktorý písomne potvrdí manažér ADL. Už zaplatený členský príspevok sa nevracia.
 2. Prezídium zruší členstvo člena v ADL, ak:
  1. si člen neplní povinnosti vyplývajúce z článku 10 týchto stanov aj napriek písomnej výzve a poskytnutiu primeranej lehoty na nápravu;
  2. člen ukončil svoju činnosť alebo bolo členovi právoplatne zrušené povolenie na výkon jeho činnosti;
  3. člen svojím konaním ohrozil alebo poškodil dobré meno ADL alebo niektorého jeho člena.

Článok 9
Práva členov

 1. Člen ADL má právo:
  1. voliť a byť volený do orgánov ADL;
  2. rozhodovať hlasovaním v príslušných orgánoch ADL;
  3. zúčastniť sa na činnosti ADL, predkladať návrhy a vyžadovať správy o činnosti jej orgánov; upozorňovať na chyby a nedostatky v jej činnosti a žiadať jej nápravu;
  4. zverejňovať svoje členstvo v ADL v jeho oficiálnej komunikácii;
  5. požadovať ochranu svojich záujmov v súlade s činnosťami ADL vo všetkých odôvodnených prípadoch;
  6. pristupovať ku všetkým informáciám a službám, ktoré kancelária ADL pre nich zabezpečuje.

Článok 10
Povinnosti členov

Medzi základné povinnosti členov ADL patrí:

 1. Dodržiavať stanovy a uznesenia orgánov ADL.
 2. Chrániť oprávnené záujmy a majetok ADL.
 3. Platiť stanovené členské príspevky.
 4. Riadiť sa zásadami etického kódexu ADL.

Článok 11
Orgány

 1. Orgánmi ADL sú:
  1. snem delegátov
  2. prezídium
  3. sekcie
  4. predseda sekcie
 2. Činnosť orgánov zabezpečuje kancelária ADL v zmysle článku 16.

Článok 12
Snem delegátov

 1. Najvyšším orgánom ADL je snem delegátov. Jeho rokovania má právo sa zúčastniť každý člen ADL.
 2. Rokovania snemu delegátov sa za člena zúčastňuje štatutárny zástupca člena osobne alebo prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu.
 3. Každý člen má jeden hlas.
 4. Snem delegátov zvoláva manažér ADL podľa potreby, minimálne jedenkrát za rok. Manažér vždy zvolá do 30 dní mimoriadny snem delegátov, ak o to požiada najmenej 1/3 členov ADL.
 5. Snemu delegátov prislúcha najmä
  1. schvaľovať stanovy a rozhodovať o ich zmenách;
  2. schvaľovať rozpočet;
  3. schvaľovať etický kódex ADL a základné vnútorné predpisy ADL;
  4. prejednávať a schvaľovať správy o činnosti a hospodárení ADL za uplynulé obdobie a ročnú účtovnú závierku;
  5. zrušovať a meniť uznesenia prezídia;
  6. uznášať sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí;
  7. zriaďovať a zrušovať príslušné sekcie.

Článok 13
Prezídium

 1. Prezídium je najvyšším výkonným orgánom ADL v období medzi snemami delegátov.
 2. Prezídium pozostáva z najmenej 4 a najviac 8 členov.
 3. Každý člen prezídia má pri rozhodovaní (hlasovaní) prezídia vždy len jeden hlas; člen prezídia, ktorý je prezidentom, má dva hlasy.
 4. Prezídium plní úlohy, ktoré vyplývajú z uznesení snemu delegátov a zodpovedá za svoju činnosť snemu delegátov.
 5. Prezídium je volené na obdobie 24 mesiacov odo dňa zvolenia.
 6. Prezídium je tvorené nasledovne:
  • 3 členovia – predsedovia sekcií
  • najmenej 1 až najviac 3 členovia volení sekciou výrobcov
  • najviac 1 člen volený sekciou distribútorov
  • najviac 1 člen volený sekciou lekárenstva
 7. Prezídium si zo svojich členov volí svojho prezidenta.
 8. Prezident je najvyšším odborným zástupcom ADL, vedie rokovania prezídia, navrhuje riešenia, udáva úlohy manažérovi ADL, háji záujmy ADL a reprezentuje ADL navonok.
 9. Prezídium za účelom vykonávania a plnenia úloh stanovených prezídiom deleguje úlohy a povinnosti na manažéra ADL.

Článok 13a
Manažér ADL

 1. Manažér ADL:
  1. je štatutárnym zástupcom ADL
  2. zastupuje, rokuje, reprezentuje, háji záujmy a dobré meno ADL navonok
  3. vykonáva všetky ostatné činnosti a rozhoduje o ostatných záležitostiach ADL
  4. nadväzuje a udržiava kontakty s tretími osobami pri plnení činností ADL
  5. zodpovedá za stav a nárast členskej základne ADL, stará sa o obnovu a predlžovanie členstva jestvujúcich členov a o nábor nových členov
  6. zodpovedá za vypracovanie a realizáciu programových zámerov činností a odborných cieľov ADL, navrhuje hlavné záujmové oblasti a zameranie jednotlivých projektov a akcií ADL; za ich prípravu, koordináciu a dodržanie
  7. zodpovedá za správu a nakladanie s financiami a majetkom ADL, riadi a vykonáva finančné operácie, vypracováva ročnú správu o hospodárení ADL a rozpočet na budúce obdobie
  8. podáva informácie a správy prezídiu alebo prezidentovi ADL
  9. plní iné úlohy stanovené prezídiom alebo prezidentom
  10. vykonáva voči zamestnancom ADL zamestnávateľské práva
 2. Manažér ADL je volený a menovaný prezídiom a za svoju činnosť zodpovedá Prezídiu a Prezidentovi.
 3. Funkčné obdobie manažéra ADL vzniká dňom menovania prezídiom na dobu neurčitú a zaniká odvolaním prezídiom z akéhokoľvek dôvodu.
 4. Funkciu vykonáva manažér za odmenu. O výške odmeny manažéra rozhoduje prezídium a zmluvu s manažérom uzatvára prezident.
 5. Manažérom môže byť niektorý z členov prezídia, zástupca niektorého z členov združenia alebo tretia osoba.
 6. Manažér je oprávnený zúčastňovať sa zasadnutí prezídia.
 7. Výkon funkcie manažéra ADL je nezlučiteľný s členstvom v inom združení, ktorého činnosť má konkurenčnú povahu voči činnosti ADL. Tiež je výkon funkcie manažéra ADL nezlučiteľný s výkonom činnosti v právnickej osobe, ktorá je členom iného združenia, ktorého činnosť má konkurenčnú povahu voči činnosti ADL.
 8. Manažér si môže zvoliť svojho zástupcu, a to písomným poverením s predchádzajúcim súhlasom prezídia. Na zástupcu platia obdobne ustanovenia ods. 7. tohto článku. V prípade uprázdnenia funkcie manažéra ADL prechádzajú všetky práva a povinnosti na prezidenta ADL.
 9. Manažér je oprávnený uhrádzať finančné záväzky vzniknuté v rámci bežnej a pravidelnej činnosti ADL podľa schváleného rozpočtu. Výdavky nad rámec bežnej činnosti a schváleného rozpočtu uhrádza manažér iba so súhlasom Prezídia.

Článok 14
Sekcie

 1. Sekciu tvoria členovia podľa zhodného predmetu ich činnosti.
 2. ADL je tvorená z troch sekcií:
  1. sekcia výrobcov
  2. sekcia lekárenstva
  3. sekcia distribútorov
 3. Sekcia si volí zo svojich členov svojho predsedu.
 4. Sekcia rozhoduje o otázkach vo svojej pôsobnosti na svojom sneme.
 5. Snem sekcie zvoláva predseda sekcie podľa potreby.
 6. Snemu sekcie prislúcha najmä:
  1. rozhodovať o predmetoch činnosti sekcie,
  2. schvaľovať zásadné otázky sekcie, ktoré sa dotýkajú činnosti sekcie alebo ktoré boli delegované snemom delegátov alebo prezídiom,
  3. schvaľovať plán práce sekcie
  4. schvaľovať rozpočet sekcie
  5. voliť predsedu sekcie

Článok 15
Predseda sekcie

 1. Predseda sekcie je volený členskou základňou sekcie a je najvyšším orgánom sekcie medzi snemami sekcie.
 2. Predseda sekcie zvoláva snem sekcie podľa potreby alebo ak ho o to požiada 1/3 členov sekcie.
 3. Predseda sekcie organizuje činnosť sekcie a je zároveň členom prezídia.
 4. Predseda sekcie dáva návrh prezídiu na zvolanie mimoriadneho snemu delegátov.
 5. Predseda sekcie plní úlohy, ktoré mu vyplývajú z uznesení snemu delegátov a rozhodnutí prezídia a uznesení snemu sekcií, pričom
  1. riadi činnosť sekcie ADL,
  2. predkladá snemu delegátov, prezídiu a snemu sekcie správy o svojej činnosti ako aj ostatné návrhy, ktoré podliehajú schváleniu,
  3. vytvára pracovné skupiny na konkrétne problémy.

Článok 16
Kancelária

 1. Kancelária ADL zabezpečuje činnosť ADL, prezídia a sekcií po stránke technicko-organizačnej, administratívnej a hospodárskej.
 2. Kancelária plní úlohy zadávané prezídiom, manažérom a sekciami. Pripravuje zasadnutia orgánov, zabezpečuje a pripravuje materiály na zasadnutie orgánov, rozosiela pozvánky na zasadnutie orgánov.
 3. Kancelária je za svoju činnosť zodpovedná manažérovi ADL.

Článok 17
Rokovanie a hlasovanie orgánov ADL

 1. Rokovanie orgánu ADL sa zvoláva pozvánkami zasielanými na e-mailové adresy členov orgánu, minimálne 7 pracovných dní vopred. Pozvánka obsahuje najmä: miesto, dátum a hodinu konania rokovania orgánu, program rokovania.
 2. Neúčasť na zasadnutí je potrebné ospravedlniť vopred kancelárii ADL písomne alebo elektronickou komunikáciou.
 3. Rokovanie snemu delegátov a prezídia ADL vedie prezident ADL alebo manažér ADL, rokovanie snemu sekcie vedie predseda. V prípade neprítomnosti môže viesť rokovanie snemu prezidentom / manažérom ADL / predsedom poverený zástupca z radov členov (ďalej len „predsedajúci“).
 4. Ktorýkoľvek z orgánov ADL je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov (kvórum).
 5. Predsedajúci otvorí rokovanie orgánu v určenú hodinu. Ak sa nezíde dostatočný počet členov orgánu do jednej hodiny po čase určenom na začiatok rokovania, zvolá predsedajúci nové rokovanie orgánu do 14 dní. Ak sa kvórum na opätovnom rokovaní nezíde ani do 30 min. po začiatku, je orgán uznášaniaschopný, ak je prítomných viac ako 1/3 jeho členov.
 6. Na úvod rokovania predsedajúci oznámi počet prítomných členov, predloží na schválenie programu rokovania a návrh na schválenie overovateľa zápisnice. Od programu sa možno odchýliť návrhom na doplnenie alebo zmenu programu niektorého z členov orgánu, ak to odhlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov uznášaniaschopného orgánu.
 7. Rokovanie orgánu smeruje k tomu, aby boli prijaté uznesenia k jednotlivým bodom programu. Predkladateľ materiálu alebo poverená osoba zdôvodní materiál za účelom jeho prerokovania.
 8. Do diskusie sa prihlasujú členovia písomne vopred alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo a časový rozsah diskusie. Účastníci rokovania nesmú rušiť rečníka pri prejave, ak mu bolo udelené slovo. Prerušiť rečníka má právo predsedajúci iba v prípade, ak rečník nehovorí k prerokovávanej veci. Ak bola v diskusii uvedená podstatná nepresnosť alebo nesprávnosť, má člen právo na prednesenie faktickej poznámky alebo odpovede na ňu. Predsedajúci mu udelí slovo po vystúpení rečníka, po ktorom sa delegát prihlásil s faktickou poznámkou do diskusie. Faktická poznámka sa signalizuje zdvihnutím rúk spojených do písmena „T“ a rozsah faktickej poznámky nemôže presiahnuť 1 minútu. Ak v diskusii vystúpili všetci, ktorí sa do nej prihlásili, predsedajúci diskusiu ukončí. Po ukončení diskusie udelí záverečné slovo predkladateľovi materiálu, ktorý sa ho môže vzdať. Predkladateľ môže materiál stiahnuť z rokovania snemu do doby, kým sa neprikročí k hlasovaniu o návrhu uznesenia.
 9. Po ukončení diskusie sa navrhuje uznesenie. Uznesením orgánu sa najmä rozhoduje o prerokovaných otázkach, ukladajú sa ním povinnosti alebo formulujú závery. Formuluje sa stručne, s menovitým určením nositeľov úloh a s termínom splnenia. Pri uzneseniach, ktoré obsahujú trvalé, dlhodobé alebo opakujúce sa úlohy, sa uvádza aj termín kontroly plnenia uznesenia. Ak k návrhu uznesenia boli predložené pozmeňovacie návrhy, hlasuje sa najprv o nich v poradí, v akom boli predložené. Ak prijatý pozmeňovací návrh vylučuje ďalšie, o tých sa už nehlasuje.
 10. Rozhoduje sa hlasovaním. Uznesenie orgánu je prijaté, ak zaň hlasuje aspoň 2/3 prítomných členov uznášaniaschopného orgánu. Uznesenie je záväzné pre všetkých členov príslušného orgánu.
 11. Spôsob rozhodovania je verejný, zdvihnutím ruky alebo ak to schvália členovia orgánu v uznesení, tajným spôsobom, formou anonymných hlasovacích lístkov.
 12. Uznesením orgánu je možné jeho rokovanie prerušiť. O jeho pokračovaní rozhodne orgán priamo na zasadnutí s tým, že určí termín pokračovania jeho rokovania.
 13. Po vyčerpaní programu rokovania orgánu predsedajúci jeho zasadnutie ukončí. O rokovaní orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predsedajúci a zvolený overovateľ. Zápisnicu vyhotoví najneskôr do 7 pracovných kancelária a následne ich zašle členom orgánu. Zápisnica obsahuje najmä údaje o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných a ospravedlnených, obsah rokovania a uznesenia rokovania. Všetky materiály z rokovaní archivuje kancelária.
 14. Prezídium môže pozastaviť výkon uznesenia iného orgánu, ak sa domnieva, že nezodpovedá platným všeobecne záväzným právnym predpisom, stanovám ADL alebo je pre ADL nevýhodné. Prezídium predloží pozastavené uznesenie na rozhodnutie snemu delegátov. Na tento účel zvolá manažér ADL mimoriadne zasadnutie snemu delegátov najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia rozhodnutia prezídia o pozastavení výkonu uznesenia iného orgánu. Pozastavenie výkonu uznesenia sa vykoná tak, že manažér kancelárie oznámi pozastavenie uznesenia účastníkom, ktorých práv alebo povinností sa uznesenie týka a všetkým adresátom, ktorým bolo uznesenie doručené.
 15. Za obsahové a časové plnenie uznesení orgánu zodpovedajú nositelia úloh. Kancelária kontroluje a sleduje plnenie uznesení. Manažér kancelárie na zasadnutí orgánu informuje o plnení uznesení.

Článok 18
Elektronická komunikácia a elektronické hlasovanie

 1. Elektronická komunikácia sa vykonáva tak, že informácia/zásielka sa odošle adresátovi na platnú e-mailovú adresu alebo prostredníctvom intranetu. Zásielka sa považuje za doručenú nasledujúcim pracovným dňom odo dňa odoslania e-mailu / jej zverejnenia v intranete, hoci sa jej adresát o jej prijatí nedozvedel (ďalej len „Elektronická komunikácia“).
 2. Elektronická komunikácia má povahu písomnej komunikácie v rámci združenia ADL s výnimkou zániku členstva a písomného zastupovania.
 3. Kancelária ADL vedie zoznam platných mailových adries jednotlivých členov ADL a členov orgánov ADL. E-mailová adresa sa považuje za platnú, až kým účastník neoznámi kancelárii ADL inú e-mailovú adresu.
 4. Akýkoľvek orgán ADL môže prijímať rozhodnutia patriace do jeho pôsobnosti prezídia aj mimo svojho zasadnutia, tzv. elektronickým hlasovaním. Rozhodnutie urobené prostredníctvom elektronického hlasovania má rovnaké účinky ako rozhodnutie na zasadnutí príslušného orgánu.
 5. Elektronické hlasovanie sa vykonáva Elektronickou komunikáciou.
 6. Orgán ADL prostredníctvom kancelárie ADL zašle Elektronickou komunikáciou program rokovania, alebo návrh uznesenia, o ktorom sa vykonáva elektronické hlasovanie spolu s lehotou pre vykonanie hlasovania. Lehota pre hlasovanie, nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní, s výnimkou naliehavých záležitostí, kde lehota nesmie byť kratšia ako 3 pracovné dni.
 7. Elektronické hlasovanie sa vykonáva tak, že člen orgánu prostredníctvom Elektronickej komunikácie v lehote pre vykonanie hlasovania vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas alebo sa hlasovania nezúčastní. Za súhlas sa považuje iba jednoznačné súhlasné hlasovanie bez pripomienok.
 8. Elektronické hlasovanie je platné, pokiaľ sa na hlasovaní zúčastní potrebné kvórum.
 9. Výsledok hlasovania sa hodnotí obdobne ako pri hlasovaní na zasadnutí príslušného orgánu.
 10. O elektronickom hlasovaní najneskôr do 7 pracovných vyhotoví kancelária zápisnicu o elektronickom hlasovaní s obsahom obdobne ako pri zápisnici z hlasovania na zasadnutí orgánu, s uvedením, ako jednotliví členovia orgánu hlasovali a s výsledkom hlasovania.
 11. Zápisnicu o elektronickom hlasovaní zašle kancelária bezodkladne všetkým členom príslušného orgánu.

Článok 19
Hospodárenie

 1. ADL hospodári so svojím majetkom, ktorého zdrojom sú najmä:
  1. ročný príspevok členov ADL, ktorého výšku určuje snem delegátov na návrh prezídia,
  2. ďalší príspevok členov podľa rozhodnutia prezídia,
  3. dary a iné plnenia fyzických a právnických osôb.
 2. ADL hospodári na základe schváleného rozpočtu navrhnutého prezídiom a schváleného snemom delegátov.
 3. Prezídium má v odôvodnených prípadoch právo rozhodovať o mimoriadnom čerpaní finančných prostriedkov získaných nad rámec získaných príjmov.
 4. ADL zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Akákoľvek majetková zodpovednosť jednotlivých členov ADL za záväzky ADL je vylúčená.
 5. Finančným rokom je rok kalendárny.
 6. Kancelária ADL je povinná každoročne predkladať členom Správu o kontrole účtovníctva (ďalej len „Správa") ADL vykonanú účtovnou spoločnosťou za predchádzajúci finančný rok.

Článok 20
Zánik

 1. ADL zaniká rozhodnutím snemu delegátov alebo z rozhodnutia orgánu príslušného na registráciu.
 2. Po zániku združenia sa vykoná likvidácia, ak imanie neprejde na právneho nástupcu.
 3. Každý z členov združenia má nárok na podiel z likvidačného zostatku v pomere podľa veľkosti jeho základného ročného príspevku.

Článok 21

Zrušujú sa doteraz platné stanovy.
Zrušuje sa hlasovací a rokovací poriadok ADL.
Počítanie lehôt a iné úkony sa spravujú Občianskym zákonníkom.

 

PhamDr. Koloman Gachall
prezident ADL

« Späť
zverejnené: 02.09.2013 | počet zobrazení: 206280

počet prístupov od 29.08.2013: 993575
počet prístupov dnes: 971